Години на искуство

Листата на клиенти кои ги советувавме при нивните најголеми и најистакнати спојувања и превземања е голема

Поседуваме знаење и вештина

Компанијата поседува одлично познавање на регионот, како и искуство од меѓународни рамки. Сето ова е од голема испомош при подготовката на севкупните финансови решенија.

Глобален домет

Досегашните стекнати искуства ни асистираат во достигнување на глобалната визија.

КОМПАНИЈА КОЈА Е ПОСВЕТЕНА КОН
ИЗНАОЃАЊЕ НА ПОБЕДОНОСНИ СТРАТЕГИИ

ИЛИРИКА претставува една од водечките финансови претпријатија во областа на превземање на компании на територијата на Словенија и Југоисточна Европа. Преку многубројни успешно заклучени трансакции и деловни активности компанијата се стекна со широк спектар на професионално знаење и искуство кое пак, вистински асистира при обезбедување на комплетно персонализирано решение за секој клиент поединечно. Компанијата поседува врвно познавање на регионот, како и на меѓународниот пазар - и оттаму поседува моќ да обезбеди консултација при купување или продажба на компании, како и за можности за финансирање на капиталниот пазар и други сеопфатни финансови решенија.

КОНСУЛТАЦИИ ПРИ СПОЈУВАЊА
ИЛИ ПРЕВЗЕМАЊА НА КОМПАНИИ

Превземањето на некоја компанија е клучна стратегија која влијае врз зголемување на порастот на самата компанија, врз побарувањето низ можностите на пазарот, како и врз искористување на можностите кои ги нуди економијата од размер. Доколку во процесот селектирате и консултант кој поседува искуство, тогаш процесот на превземање на компанија станува полесен, а се зголемуваат и шансите за успех. Степенот на стекнатото професионално знаење, како и долгогодишното искуство кое го поседува ИЛИРИКА, помага во идентификацијата на таргет компаниите како и во навременото проследување на информациите за нашите клиенти и понатаму резултира со успешен крај на официјалниот процес на превземање. 

КОНСУЛТАЦИИ ПРИ
ПРОДАЖБА НА КОМПАНИИ

Вршиме консултации наменети за сопствениците на оние компании (бизниси и средства) кои се во план да бидат продадени, и тоа од структуирањето на процесот на продажба и подготовката на целовкупната документација, до пребарувањето на стратешки и финансови инвеститори, подготовката на сите потребни податоци, спроведувањето на преговори со потенцијалните купувачи, како и финализирањето на продажбата.

ОСТАНАТИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЈА

ИЛИРИКА за своите клиенти нуди сеопфатен избор на финансови услуги кои подразбираат исклучување на малцинските акционери, издавање на обврзници и комерцијални записи, длабинска анализа, воведување на компаниите во самата берза, рекапитализација на самата компанија, нејзино реструктуирање и слично.

СО ДОВЕРБА ОД НАЈГОЛЕМИТЕ СВЕТСКИ КОМПАНИИ

Во период од над 20 години компанијата воспостави контакти со некои од најреномираните светски и регионални компании и успешно ги консултира во комплетната реализација на нивните проекти за спојување и превземање.

КОМПАНИЈА КОЈА ПОСЕДУВА ИСКУСТВО И ЗНАЕЊЕ

Успехот на едно превземање или пак, успехот на една продажба - зависи од изборот на вистинскиот советник. Единствено правата комбинација на адекватно превземање или на соодветната продажна стратегија и длабокото познавање на оваа гранка на делување, обезбедува добар резултат.

Консултант на компанијата:

При превземање на: PIVOVARNA LAŠKO

Консултант на компанијата:

При превземање на: PKZ

КОМПАНИЈА КОЈА ПОСЕДУВА ИСКУСТВО И ЗНАЕЊЕ

Успехот на едно превземање или пак, успехот на една продажба - зависи од изборот на вистинскиот советник. Единствено правата комбинација на адекватно превземање или на соодветната продажна стратегија и длабокото познавање на оваа гранка на делување, обезбедува добар резултат.

Консултант на компанијата:

При превземање на: PIVOVARNA LAŠKO

Консултант на компанијата:

При превземање на: PKZ

Консултант на компанијата:

при потенцијалното превземање на: AERODROM LJUBLJANA

Консултант на компанијата:

при потенцијалното превземање на: AERODROM LJUBLJANA

Консултант на компанијата:

при превземање на: GORENJE

ДОСТОЈНИ ЗА ВАШАТА ДОВЕРБА

ИЛИРИКА ги консултираше своите клинети при некои од најголемите и најпроминентните превземања кои се случија во последните неколку години.

Консултант на компанијата:

При превземање на: LJUBLJANSKE MLEKARNE

Консултант на компанијата:

при превземање на: GORENJE

Консултант на компанијата:

При превземање на: LJUBLJANSKE MLEKARNE

ДОСТОЈНИ ЗА ВАШАТА ДОВЕРБА

ИЛИРИКА ги консултираше своите клинети при некои од најголемите и најпроминентните превземања кои се случија во последните неколку години.

Консултант на компанијата:

При превземање на: TERME MARIBOR

Консултант на компанијата:

при превземање на: ALPOS

Консултант на компанијата:

При превземање на: TERME MARIBOR

Консултант на компанијата:

при потенцијалното превземање на:: ALPOS

Консултант на компанијата:

При превземање на: ALPETOUR

Консултант на компанијата:

при превземање на: LETRIKA

Консултант на компанијата:

При превземање на: ALPETOUR

Консултант на компанијата:

при превземање на: LETRIKA

Консултант на компанијата:

При потенцијалното превземање на: TELEKOM SLOVENIJA

Консултант на компанијата:

При превземање на: KEMOFARMACIJA

Консултант на компанијата:

При потенцијалното превземање на: LEK

Консултант на компанијата:

При потенцијалното превземање на: TELEKOM SLOVENIJA

Консултант на компанијата:

При продажба на компанија: ŽITO

Компанијата обезбедува консултантски услуги за стратешки инвеститори, финансиски фондови, како и на индивидуални лица од целиот свет, благодарение на своето одлично познавање на регионот, како и благодарение на стекнатото искуство од интернационален размер. Токму поради нашето искуство способни сме да ви асистираме во реализација на вашата глобална визија.

Консултант на компанијата:

При превземање на: KEMOFARMACIJA

Консултант на компанијата:

При потенцијалното превземање на: INTEREUROPA

Консултант на компанијата:

При потенцијалното превземање на: LEK

Консултант на компанијата:

При превземање на: SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA

Консултант на компанијата:

При продажба на компанија: ŽITO

Консултант на компанијата:

При превземање на: Banka Domžale, Banka Zasavje, Koroška banka in Dolenjska banka

Компанијата обезбедува консултантски услуги за стратешки инвеститори, финансиски фондови, како и на индивидуални лица од целиот свет, благодарение на своето одлично познавање на регионот, како и благодарение на стекнатото искуство од интернационален размер. Токму поради нашето искуство способни сме да ви асистираме во реализација на вашата глобална визија.

Консултант на компанијата:

При потенцијалното превземање на: INTEREUROPA

Консултант на компанијата:

При превземање на: ETOL

Консултант на компанијата:

При превземање на: SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA

Консултант на компанијата:

При превземање на: GORENJSKA BANKA

Консултант на компанијата:

при потенцијалното превземање на: LJUBLJANSKA BORZA

Консултант на компанијата:

При превземање на: ATAG EUROPE

КОМПАНИЈАТА ЈА РЕАЛИЗИРА ГЛОБАЛНА ВИЗИЈА
ПРЕКУ СТЕКНАТОТО ЛОКАЛНО ИСКУСТВО.

Дали размислувате за купување или за продажба на компанија?

Успехот на едно превземање или пак, успехот на една продажба - зависи од изборот на правото лице за советување. Единствено вистинската комбинација на адекватно превземање или на соодветната продажна стратегија и длабокото познавање на оваа гранка на делување може да обезбеди врвен резултат. 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

 

Достапни сме за вашите прашања или дополнителни информации:

IGOR ŠTEMBERGER

Раководител на одделение и Претсетадел на Борд на Директори
T: 00386 1 300 22 70
E: igor.stemberger@ilirika.si