Еднократна уплата
Месечни уплати
додатна пензија

Калкулатор за еднократни уплати

Изберете го износот, што месечно ќе го намените за инвестирање во фондовите и предвидениот период на инвестирање.

Уплата:
50 EYP
50.000 EYP
Период на штедење:
1 години
40 години


Инвестирањето во инвестицискиите фондови е едноставно! Само во неколку чекори може да почнете со инвестирање во инвестициските фондови. Почнете да добивате надпросечни приноси со сите предности, кои ги носат фондовите!