Како се одвива инвестирањето во инвестициските фондови?

1. ЧЕКОР: Пристап во фондот

Посетете нѐ во седиштето на друштвото и пополнете пристапница и барање за купување на удели на фондот. Пристапницата е бесплатна и се пополнува само пред првата уплата во фондот.

 

За пристапување во фондот, со себе земете:

 

Физички лица:

  • лична карта или пасош и
  • доказ за отворена денарска тековна сметка во банка (не е потребен доказ, ако трансакциската сметка е во НЛБ Тутунска банка).

 

Правни лица:

  • регистрација од централен регистар (копија) и
  • фотокопија од лична карта или пасош на овластениот застапник (директор).
2.ЧЕКОР: Уплата во фондот

Во фондот може да уплатувате било кога. Уплатата во фондот се врши со повикување на матичниот број на инвеститорот. Државјаните на Република Македонија уплатуваат македонски денари, а нерезидентите може да уплатуваат и во ЕУР, УСД и во други валути.

 

ЕДНОКРАТНА УПЛАТА (Еднократна уплата)
Пред извршување на еднократна уплата, треба да се достави и адекватно Барање за купување.

 

ИЛИРИКА Кеш Фонд –Барање за купување на единици на фондот (Барање за купување удели).pdf
ИЛИРИКА Југоисточна Европа -Барање за купување на единици на фондот (Барање за купување удели).pdf
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари - Барање за купување на единици на фондот (Барање за купување удели).pdf

 

Пополнетите формулари доставете ги на е-пошта info-fond@ilirika.com.mk,факс +389 2 3215 878 или по пошта на адреса ИЛИРИКА Фунд Менаџмент АД Скопје, Бул. Св.Климент Охридски бр.45 локал 8, 1000 Скопје.


ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАНОВИ
Инвеститорите, кои уплатуваат во фондовите според некој од инвестициските планови (програмирани уплати, нееднакви уплати, инвестициски план, годишен инвестициски план) пред извршување на уплатата не треба да доставуваат Брање за купување удели на фондот, бидејќи тој формулар веќе го потпишале при пристапувањето во фондот.

Проверете, кој штеден план е најсоодветен за вас.

 

 

Дознака во ИЛИРИКА Кеш Фонд
 
Фонд: ИЛИРИКА Кеш Фонд
Банкарска сметка: 210062494500571
Депозитна банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје
Повикување: Матичен број на инвеститорот

 

Упатство за уплата во странски валути (ЕУР, УСД, итн.) – Само за нерезиденти!

 

IBAN: MK07 2107 1500 0003 215
Сметка: 0071500000320
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје,Република Македонија

 

Дознака во ИЛИРИКА Југоисточна Европа
 
Фонд: ИЛИРИКА Југоисточна Европа
Банкарска сметка: 210062494500377
Депозитна банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје
Повикување: Матичен број на инвеститорот

 

Упатство за уплата во странски валути (ЕУР, УСД, итн.) – Само за нерезиденти!

 

IBAN: MK07 2107 0800 0000 931
Сметка: 0070800000090
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје,Република Македонија

 

Дознака во ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари
 
Фонд: ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари
Банкарска сметка: 210062494500280
Депозитна банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје
Повикување: Матичен број на инвеститорот

 

Упатство за уплата во странски валути (ЕУР, УСД, итн.) – Само за нерезиденти!

 

IBAN: MK07 2107 0800 0000 834
Сметка: 0070800000082
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје,Република Македонија

 

3. ЧЕКОР: Прием на потврда, каде е впишан бојот на удели на фондот, што сте ги купиле.

Секое купување на удели на фондот се одвива по методот на непозната цена.Тоа значи дека купувате соодветен број на удели на фондот, според нивната вредност на денот на приемот на уплатата во фондот.

Во случај уплатата да пристигне во фондот до 14 часот, удели на фондот се купуваат по нивната вредност на денот на уплатата, која ќе биде пресметана еден работен ден по уплатата. Во случај уплатата на пристигне во фондот по 14.часот, удели на фондот се купуваат по нивната вредност од следниот работен ден по уплатата, а ќе се пресметаат два работни дена по уплатата.

Во секој случај по пошта или по електронска пошта ќе добиете потврда, во која е впишан бројот на удели на фондот, чие сопствеништво сте го купиле.

4. ЧЕКОР: Кога ви требаат пари, доставувате барање за исплата.

Кога ви требаат пари, едноставно нарачајте исплата од фондот. Може да се исплатат сите удели или само дел од уделите на фондот. За исплата пополнете го соодветниот формулар и доставете го на е-пошта info-fond@ilirika.mk, факс +389 2 3215 878 или по пошта на адреса ИЛИРИКА Фунд Менаџмент АД Скопје, Бул.Св.Климент Охридски бр.45, локал 8, 1000 Скопје.

 

ИЛИРИКА Кеш Фонд –Барање за откуп на удели на фондот (Барање за откуп на удели).pdf
ИЛИРИКА Југоисточна Европа -Барање за откуп на удели на фондот (Барање за откуп на удели).pdf
ИЛИРИКАГлобал Растечки Пазари –Барање за откуп на удели на фондот (Барање за откуп на удели).pdf

 

Исплата на удели од фондот ИЛИРИКА Кеш Фонд
Исплатата на уделите од фондот ИЛИРИКА Кеш Фонд се врши следниот работен ден по приемот на барањето за исплата.

Исплата на удели од фондот ИЛИРИКА Југоисточна Европа и ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари
Ако друштвото за управување го прими Барањето за исплата од фондот до 14 часот, инвестициските удели на фондот се продаваат по нивната вредност за тој ден, која ќе биде пресметана еден работен ден подоцна (пресметковен ден). Исплатата потоа се извршува најдоцна во рок од седум дена по пресметковниот ден. Ако друштвото за управување го прими Барањето за исплата од фондот по 14 часот, инвестициските удели се продаваат по нивната вредност од наредниот ден, која ќе биде пресметана еден работен ден подоцна (пресметковен ден). Исплатата потоа се врши најдоцна во рок од седум дена по пресметковниот ден.

 

 

Инвестирањето во инвестицискиите фондови е едноставно! Само во неколку чекори може да почнете со инвестирање во инвестициските фондови. Почнете да добивате надпросечни приноси со сите предности, кои ги носат фондовите!