ИЛИРИКА Кеш Фонд

Фондот ИЛИРИКА Кеш Фонд инвестира во безбедно дисперзирано портфолио на инструменти на пазарот на пари и тоа во банкарски депозити и во државни обврзници. Со најмал ризик овозможува сигурен раст на вредноста на инвестираните средства.

Пристапете во фондот
Име на фонд Цена на удел
(МКД)
Цена на удел
(ЕУР)
Датум Денес Оваа
година
1 година 3 години 5 години
ИЛИРИКА Кеш Фонд 1.188,32510 19,32 20. 11. 19 0,00% 1,56% 1,76% 5,64% 10,85%
Име на фонд Вредност на фондот (МКД) Вредност на фондот (ЕУР) Датум
ИЛИРИКА Кеш Фонд 561.993.483,93000 9.138.848,43 20. 11. 19

Графикон на движење на цената на уделот: -

Документи

Погледнете ги сите значајни документи за фондот
ИЛИРИКА Кеш Фонд
Повеќе

Постапки и формулари

Запознајте се со сите важни постапки (пристап во фондот, пренос на удели на фондот во друг фонд, итн.)и формулари
Повеќе

Општи податоци за фондот

Назив на фондот ИЛИРИКА Кеш Фонд
Тип на фонд Паричен фонд
Влезни трошоци 0,00%
Излезни трошоци 0,00%
Провизија за управување 0,80% годишно
Трансакциска сметка на фондот 210062494500571