колачиња

Оваа интернет страна употребува колачиња заради собирање на податоци за посетите. Изберете можност »Продолжи« или на овој линк исклучете ја употребата на колачиња. Продолжи
  MK  

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

 

Вие сте на веб страната Илирика Инвестментс АД или на некоја од нејзините филијали (во понатамошниот текст "Илирика"). Вашиот пристап до оваа веб-страна и нејзината употреба се регулира со овие правила и релевантните закони. Со пристапување на оваа веб-страна се согласувате овие Општи Услови ви се познати, ги прифаќате и дека сте обврзани за одредбите на овие Услови. Илирика, го задржува правото без претходно известување да ги измени или дополни Општите Услови. Затоа, ние препорачуваме редовно да се информирате за сите измени и дополнувања на овие Услови и правила, кои ќе бидат објавени на овој веб портал.Страната www.ilirika.mk беше зголемена со цел информирање на јавноста за компанијата и нејзините услуги, а во ниту еден случај не претставува совет, понуда или препорака освен ако не е експлицитно наведено поинаку. Сопственикот и администраторот на страната е Илирика Д.Д, Словенска цеста 54a, Љубљана. Корисниците на вебстраната се согласуваат со условите опишани подолу и истите во целост ги ги прифаќаат.


Информации за Илирика Д.Д. Љубљана и нејзините услуги:

Илирика брокерска куќа Д.Д ., Љубљана, Словенска цеста 54а, 1000 Љубљана
Скратено име: Илирика Д.Д. Љубљана
Телефон: +386 (0) 1/300 22 80 080 21 09
Факс: +386 (0) 1/23 43 57
Веб-страница: www.ilirika.si
Е-пошта: info@ilirika.si
Матичен број: 5831652
Идентификационен број за ДДВ: SI95168222
Банкарска сметка за потрошувачите: 0150 2000 7260 088 отворена во Банката на Словенија
 

Илирика брокерска куќа Д.Д, Љубљана (во натамошниот текст: Илирика Д.Д. Љубљана) е овластена за пружање инвестициски услуги и активности, како и за помошни услуги при инвестирање и тргување, со овластување од страна на Агенцијата за Пазарот на Хартии од Вредност, Полиански Насип 6, 1000 Љубљана. Листата на услуги за кои Илирика Д.Д е овластена од  Агенцијата за Пазарот на Хартии од вредност е јавно достапна на веб-сајтот www.atvp.si.


Сите текстови, статистики и други содржини кои се прикажани на веб-страната е селектирана и се организирана од сопственикот и претставуваат исклучиво информативни податоци. И покрај информативната природа на податоците, во случај соработка со клиентите, ние не сме одговорни за точноста на податоците.
Податоците, документите, статиите, мислењата и другата содржина на веб страната www.ilirika.mk не претставуваат понуда или покана за склучување на договори за купување или продажба на хартии од вредност. Информациите на страната, кои се однесуваат на историскиот принос на инвестициските фондови или други хартии од вредност не се гаранција за идните приноси. Приносот во иднина може да биде повисок или понизок отколку во минатото.
 

Сопственикот на страната ќе ревносен во одговорноста да се обиде да ја обезбеди точноста и навременоста на податоците и го задржува правото да ја менува содржината на страницата и/или да го прекине своето дополнување во било кое време без претходна најава и не превзема никаква одговорност за реконструкција на страна. Илирика Д.Д. не превзема никаква одговорност за било каква грешки во содржината, исправноста и/или точноста на објавените информации кои може да се должи на временска неусогласеност, внесување на грешни податоците или од други причини.

Содржини кои се достапни на оваа веб-страна или поврзани веб-страни може да се неточни или да содржат печатни грешки. Илирика Д.Д. експлицитно се исклучува од одговорност за такви неточности или грешки.
Сите материјали на овој веб-сајт се предмет на промена и може во секое време да бидат неточни или погрешни. Илирика Д.Д не е одговорна и не гарантира дека содржината на веб-страната ќе биде комплетна или дека навремено ќе се ажурираат. Илирика Д.Д не е обврзана да се ажурира секој дел од содржината на веб страната. Илирика Д.Д да ја затвори веб страната во секое време без претходна најава. Илирика Д.Д секогаш може да ја подобри или модифицира на веб страната.
 

Илирика Д.Д исто така се ограничува од одговорноста за:
• точноста или веродостојноста на било кое мислење, совет или изјавата  објавена на веб страбата од страна на трето лице.
• било која содржина објавена на поврзани веб страни.
• природата и веродостојноста на кој било производ или услуга, која е купена на поврзани веб-страни.
 

Илирика Д.Д не е одговорен за формата и содржината на податоците кои се пренесуваат со помош на хипертекст линкови до други информациски сервери.
 

Интелектуална сопственост, трговски марки


Оваа веб страна е интелектуална сопственост на Илирика Д.Д. Целата евиденцијата на оваа страница е изготвена од страна Илирика Д.Д. Објавените содржини, информации, податоци, производи, описи и слики на оваа веб-страна се предмет на заштита на авторските права и другите форми на интелектуална сопственост.
Илирика Д.Д ги задржува сите права на интелектуална сопственост во потполност, до степен дозволен со закон. Содржините објавени на оваа страна може да се користат само за некомерцијални цели. Забрането е да репродуцирате, модифицирате или на друг начин ширите било дел или сите на текстови објавени на оваа страна или информациите содржани во нив, освен во случај на здобивање на писмена согласност Илирик Д.Д.
 

 

Политика на приватност
 

За детални информации за третирањето на личните податоци на посетителите, контактирајте Илирика Д.Д Љубљана. Исклучива одговорност за вистинитоста, точноста и валидноста на личните податоци и се обез бедуваат на сајтот. Контакт информации се користат за да се поврзат корисниците кога е потребно или по желба на посетителот. Личните податоци и информации за контакт не се користат за други цели, и не може да бидат откриени на трети лица. Кон добиените податоци ќе се постапува во согласност со соодветниот закон и овие Општи Услови. Вашата IP адреса на компјутерот помага во дијагностицирање на проблемите со нашиот сервер и да управување со веб адресата.
 

Ограничување на одговорноста за интернет страната и сродни веб страни


Илирика Д.Д и нејзините филијали, кој било од нивните службеници, директори, вработени или застапници не можат да биде одговорни за било каква сегашна или идна, директна или индиректна штета, кои произлегуваат од или во врска со употребата на веб-страната или поврзани со веб-страни, или неможноста за користење на веб-страната или сродни веб-страни. Ова ограничување на одговорноста, исто така  важи ако Илирика Д.Д советува за можноста за таква штета. Ова ограничување на одговорност вклучува, но не ограничува на, пренос на вируси кои можат да се појават во опрема на корисникот, пропусти на механичка или електронска опрема, комуникациски линии, телефонски или други проблеми со воспоставување комуникација (на пример, немање на можност да се поврзете на вашиот интернет провајдер), неовластен пристап, кражба, грешки на операторот, штрајкови или други проблеми кои се однесуваат на работата или било која виша сила. Илирика Д.Д не е гарантира за континуирано, непрекинато и безбедено пристапување до веб страната.


Илирика Д.Д и нејзините поврзани лица во никој случај нема да бидат одговорни за било каква загуба или штета што би се случило бидејќи корисникот се потпирал на информации (без разлика дали со право или не), објавен на веб страната или на било кој производ или услуги добиени од страна на повирзаните веб-страни. Корисникот е одговорен за проверка на точноста, комплетноста или корисноста на било кое мислење, совет или други содржини достапни на веб-страната или поврзаните страници. Ве молиме да направите проценка на какво било мислење, совет, производ, услуга или друга содржина и да се консултирате со релевантни експерти, во врска со сите податоци и информации објавени на оваа веб-страната или на веб-страни поврзани лица како и да извршите проверка на персоналот на Илирика Д.Д или неговите поврзани субјекти или други релевантни лица.

Информаците во врска со услугите на Илирика се достапни за увид на веб страната. Се смета дека корисникот во посета на веб-страната на Илирик Д.Д, ги забележува објавените документи.
 

За колачиња и нивното користење на нашата веб страница
 

Што се колачиња?
Колаче е датотека која ја поставува веб-страната.
Веб-страни ги чува колачињата на уредите корисниците, за да кога ќе пристапат на интернет се идентификуваат индивидуалните уреди и прилагодувања кои претходно ги поставиле тие.
Колачиња овозможуваат веб страницата го препознае корисникот кој веќе ја посетил страната и напредните апликации да можат да ги приспособат индивидуалните подесувања. Нивното работење е под целосна контрола на пребарувачот кој го користи корисникот - таму може да се сместат колачиња или опционално да се ограничат или исклучат.
 

Зошто се потребни колачиња?
 

Колачињата се од суштинско значење за да се обезбедат квалитетни услуги преку интернет; најчестите карактеристики на е-трговија не би биле можни без колачиња. Интеракцијата помеѓу корисниците и веб-страница со користење на колачиња е побрзо и поедноставно. Со нивна помош, веб страната се сеќава на индивидуални корисници и нивните преференци. Пребарувањето на интернет на овој начин поефикасно и попријатно.
Причините за употреба на колачиња се повеќе. Тие се користат за складирање на податоци за состојбата на секоја страна (во врска со деталите за подесувањата на индивидуалните веб-страници). Тие можат да помогнат во спроведувањето на онлајн услуги (на пр. Онлајн продавница). Да помогнат да се соберат статистички податоци за корисниците и посетите на веб-страната. Навиките на онлајн корисниците итн. Со помош на колачињата може да се процени ефикасноста на дизајнот на нашата веб страница.
За препораките и како да овозможите користењето на колачиња на веб-страните, можете да ги прочитате упатствата на Комисијата за Информации за Употребата на Колачиња, кои може да се најдат тука.
 

Листа на колачиња на нашата веб страница
 

1. Колачиња на лица
 

Колаче Име 

Времетраење

 Опис

EuCookieLaw

 1 Година 

 Политика Зачувај Опции Корисник Куки

ASP.NET_SessionId 

Времетраењето

Корисник  Сесија Идентификатор

Google Analytics

   

_utma

2 години

брои разлика помеѓу корисниците и сесиите.

_utmb

30 минути

снима нова сесија или нов корисник.

_utmz

6 месеци

дефинира извор на сообраќај или кампања.

_utmc

сесија

евиденција на времетраењето на посетата. 

 

 

2.    Колачиња на надворешните интернет страници​​ 

 

Колаче Име

Опис

Времетраење

__atuvc

2 години

следење на обновениот статусот на веб апликација.

uit, dt, uid, uvc, xtc,  ssh, sshs, ssc

2 години

AddThis Spremljanje posodobljenega stanja na spletni strani. piškotek socialnega vtičnika.

Id

2 години

Doubleclick.net (Google)

_drt_

1 час

Doubleclick.net (google)

 

Колачиња кои се користат на нашата веб-страна не ги собираат вашите лични податоци, а со тоа не можат да го оштетат вашиот компјутер, таблет или мобилен телефон. Колачињата ја овозможуваат работата на нашата вебстрана и ни помагаат да дознаеме кои информации се најкорисни за посетителите.
 

Известување
Со користење на оваа страница се согласувате дека овој сајт може да ги подеси колачињата на вашиот компјутер или мобилен уред.
 

Управување бришење на колачињата


Ако сакате да го промените користењето на колачиња во вашиот интернет пребарувач, вклучувајќи блокирање или бришење, тоа можете да го направите со изменување на вашите подесувања. За да управуваат со колачињата, повеќето пребарувачи ви овозможува да ги прифати или одбиете сите колачиња, да ги прифати само одреден тип на колачиња или да ве предупреди дека веб страната сака да постави колачиња.
Колачиња кои пребарувачот ги зачувува, можете едноставно да ги избришете.
Ако го промените или избришете колачето на вашиот интернет пребарувач, измените или надградите вашиот прелистувач или уред, можеби ќе треба да ги оневозможите колачињата. Контролата на процесот и бришењето на колачињата се разликува од еден  прелистувачот до друг. Ако ви треба помош со ова, може да прочитате во центар за помош на самиот пребарувач. Google Analytics за следење, исто такаможе да се оневозможи на следниов линк.