колачиња

Оваа интернет страна употребува колачиња заради собирање на податоци за посетите. Изберете можност »Продолжи« или на овој линк исклучете ја употребата на колачиња. Продолжи
  MK  

Документи на фондовитеДокументи ИЛИРИКА Кеш Фонд

Проспект на фондот (декември 2012).pdf
Скратен проспект на фондот (декември 2012).pdf
Статут на фондот (декември 2012).pdf

2019
Квартален извештај 30.06.2019
Квартален извештај 31.03.2019

2018
Квартален извештај 31.12.2018
Квартален извештај 30.09.2018
Квартален извештај 30.06.2018
Квартален извештај 31.03.2018
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2018
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2018

2017
Квартален извештај 31.12.2017
Квартален извештај 30.09.2017
Квартален извештај 30.06.2017
Квартален извештај 31.03.2017
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2017
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2017

2016
Kвартален извештај 31.12.2016
Kвартален извештај 30.09.2016
Kвартален извештај 30.06.2016
Kвартален извештај 31.03.2016
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2016
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2016

2015
Kвартален извештај 31.12.2015
Kвартален извештај 30.09.2015
Kвартален извештај 30.06.2015
Kвартален извештај 31.03.2015
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2015

2014
Kвартален извештај 31.12.2014
Kвартален извештај 30.09.2014
Квартален извештај 30.06.2014
Квартален извештај 31.03.2014
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2014

2013
Квартален извештај 31.12.2013
Квартален извештај 30.09.2013
Kвартален извештај 30.06.2013
Kвартален извештај 31.03.2013
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2013


Документи ИЛИРИКА Југоисточна Европа

Проспект на фондот (декември 2012).pdf
Скратен проспект на фондот (декември 2012).pdf
Статут на фондот (декември 2012).pdf

2019
Квартален извештај 30.06.2019
Квартален извештај 31.03.2019

2018
Квартален извештај 31.12.2018
Квартален извештај 30.09.2018
Квартален извештај 30.06.2018
Квартален извештај 31.03.2018
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2018
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2018

2017
Квартален извештај 31.12.2017
Квартален извештај 30.09.2017
Квартален извештај 30.06.2017
Квартален извештај 31.03.2017
Ревидирани финансиски извештаи 2017
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2017

2016
Kвартален извештај 31.12.2016
Kвартален извештај 30.09.2016
Kвартален извештај 30.06.2016
Kвартален извештај 31.03.2016
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2016
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2016

2015
Kвартален извештај 31.12.2015
Kвартален извештај 30.09.2015
Квартален извештај 30.06.2015
Квартален извештај 31.03.2015
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2015
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2015

2014
Квартален извештај 31.12.2014
Квартален извештај 30.09.2014
Квартален извешта 30.06.2014
Квартален извешта 31.03.2014
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2014

2013
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2013

2012
Квартален финансиски извештај од 01.01.12 - 31.03.2012
Квартален финансиски извештај од 01.04.12 - 30.06.2012
Квартален финансиски извештај од 01.07.12 - 30.09.2012
Квартален финансиски извештај од 01.10.12 - 31.12.2012
Годишен ревидиран финансиски извештај за 2012

2011
Квартален финанскиски извештај од 01.01.11 - 31.03.2011
Квартален финанскиски извештај од 01.04.11 - 30.06.2011
Квартален финанскиски извештај од 01.07.11 - 31.07.2011
Квартален финанскиски извештај од 01.1011 - 31.12.2011
Годишен ревидиран финансиски извештај за 2011

2010
Квартален финанскиски извештај од 01.01.10 - 31.03.2010
Квартален финанскиски извештај од 01.04.10 - 31.06.2010
Квартален финанскиски извештај од 01.07.10 - 30.09.2010
Квартален финанскиски извештај од 01.10.10 - 30.12.2010
Годишен ревидиран финанскиски извештај за Илирика ЈИЕ за 2010 год.

2009
Квартален финансиски извештај од 01.01.09 - 30.06.2009
Квартален финансиски извештај од 01.04.09 - 31.03.2009
Квартален финансиски извештај од 01.07.09 - 30.09.2009
Квартален финансиски извештаj од 01.10.09 - 31.12.2009
Годишен ревидиран финанскиски извештај за Илирика ЈИЕ за 2009 год.

2008
Квартален финанскиски извештај 01.01 - 31.03.2008
Квартален финанскиски извештај 01.04 - 30.06.2008
Квартален финанскиски извештај 01.07 - 30.09.2008
Квартален финанскиски извештај 01.10 - 31.12.2008
Годишен ревидиран финанскиски извештај за 2008 год.

2007
Квартален финанскиски извештај 21.11.07-31.12.07
Годишен ревидиран извештај за 2007 год.


Документи ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари

Проспект на фондот (декември 2012).pdf
Скратен проспект на фондот (декември 2012).pdf
Статут на фондот (декември 2012).pdf

2019
Квартален извештај 30.06.2019
Квартален извештај 31.03.2019

2018
Квартален извештај 31.12.2018
Квартален извештај 30.09.2018
Квартален извештај 30.06.2018
Квартален извештај 31.03.2018
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2018
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2018

2017
Квартален извештај 31.12.2017
Квартален извештај 30.09.2017
Квартален извештај 30.06.2017
Квартален извештај 31.03.2017
Ревидирани финансиски извештаи 2017
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2017

2016
Kвартален извештај 31.12.2016
Kвартален извештај 30.09.2016
Kвартален извештај 30.06.2016
Kвартален извештај 31.03.2016
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2016
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2016

2015
Kвартален извештај 31.12.2015
Kвартален извештај 30.09.2015
Квартален извештај 30.06.2015
Квартален извештај 31.03.2015
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2015
Полугодишен ревидиран финансиски извештај 30.06.2015

2014
Квартален извештај 31.12.2014
Квартален извештај 30.09.2014
Квартален извештај 30.06.2014
Квартален извешта 31.03.2014
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2014

2013
Kвартален извештај 31.12.2013
Kвартален извештај 30.09.2013
Квартален извештај 30.06.2013
Квартален извештај 31.03.2013
Ревидирани финансиски извештаи 31.12.2013

2012
Квартален финанскиски извештај од 01.01.12 - 31.03.2012
Квартален финанскиски извештај од 01.04.12 - 30.06.2012
Квартален финанскиски извештај од 01.07.12 - 30.09.2012
Квартален финанскиски извештај од 01.10.12 - 31.12.2012
Годишен ревидиран финанскиски извештај за 2012

2011
Квартален финанскиски извештај од 01.01.11 - 31.03.2011
Квартален финанскиски извештај од 01.04.11 - 30.06.2011
Квартален финанскиски извештај од 01.07.11 - 30.09.2011
Квартален финанскиски извештај од 01.10.11 - 31.12.2011
Годишен ревидиран финанскиски извештај за 2011

2010
Квартален финанскиски извештај од 01.01.10 - 31.03.2010
Квартален финанскиски извештај од 01.04.10 - 30.06.2010
Квартален финанскиски извештај од 01.07.10 - 30.09.2010
Квартален финанскиски извештај од 01.10.10 - 31.12.2010
Годишен ревидиран финанскиски извештај за 2010

2010
Квартален финанскиски извештај 01.01 - 31.03.2009
Квартален финанскиски извештај 01.04 - 30.06.2009
Квартален финанскиски извештај 01.07 - 30.09.2009
Квартален финанскиски извештај 01.10 - 31.12.2009
Годишен ревидиран финанскиски извештај за 2009 год.

2008
Квартален финансиски извештај 01.01-31.03.2008
Квартален финансиски извештај 01.04-30.06.2008
Квартален финансиски извештај 01.07-30.09.2008
Квартален финансиски извештај 01.10-31.12.2008
Годишен ревидиран финансиски извештај за 2008

2007
Квартален финанскиски извештај 21.11.07-31.12.07
Годишен ревидиран финанскиски извештај за 2007