Почетна | English |        | Контакт |

Напредно

Pristapete kon najdobrite investicii

ИЛИРИКА е препознатлив и сигурен партнер на домашниот и странските пазари на капитал веќе 20 години градејќи долгогодишна традиција во давање на финансиски услуги на просторите наЈугоисточна Европа, притоа поставувајќи високи стандарди за принос и заштита на интересите на инвеститорите.

Lični investicii

Individualnoto upravuvanje e prilagodeno na vašite investiciski celi, vašite želbi vo odnos na profitabilnosta i očekuvawata vo odnos na fluktuaciite na cenite.


Efikasno

Nie vi ovozmožuvame vašeto dragoceno vreme da go potrošite na toa što vi se dopa|a, dodeka nie aktivno se grižime za vašite sredstva.

Bezbedno

Pri upravuvaweto celime kon dogovoreniot prinos, pri što se grižime da ne sme premnogu izloženi na rizik.


Likvidno

Vašite sredstva ne se vrzani, pa poradi toa nema barieri pri isplatata. Isto taka može da uplačate dopolnitelni sredstva.

Вредност на удел 02.03.2015

Назив на фонд Удел %
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари 56,8551 
0,47
ИЛИРИКА Југоисточна Европа 40,5444 
0,40
ИЛИРИКА Кеш Фонд 1.082,6564 
0,02
Новости
Американскиот фармацевтски гигант Pfizer потврди дека повторно стапи во контакт со AstraZeneca за...

Kontakt za pristapuvawe kon najdobite investicii.

+ 389 2 3296 856
+ 389 2 3215 840

Тргувајте онлајн

Со ИЛИРИКА онлајн тргувајте веднаш. Тргувајте преку интернет и Вие!

ILIRIKA - onNET

Интернет тргување со хартии од вредност на Љубљанската берза.

ILIRIKA - eSKLADI

Интернет пристап кон ИЛИРИКА Фондови.

ILIRIKA - mSKLADI

Информации за отворените инвестициски фондови на дланка.